Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ITS NOIZE B.V. 
 

I. Algemeen

 1. De hiernavolgende voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen met ITS NOIZE B.V. (hierna: de Verkoper) en iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Verkoper afneemt, dan wel met wie Verkoper een overeenkomst aangaat of daarover onderhandelt (hierna: de Koper).
 2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de Koper wordt door de Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen van en aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 4. Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een ander taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn. 
   

II. Offertes

 1. Offertes (inclusief prijsopgave) binden Verkoper niet en gelden slechts als uitnodiging voor het plaatsen van een order door Koper. Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van de Verkoper komt een overeenkomst tot stand.
 2. Annulering van een order of overeenkomst door Koper is niet mogelijk, tenzij in dwingendrechtelijk bepaalde gevallen of indien Verkoper op schriftelijk verzoek van Koper instemt met de annulering, onder door Verkoper nader te stellen voorwaarden. Bij annulering is Koper een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van vijftig procent  (50%)  van de factuurwaarde van de zaken exclusief BTW, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van de werkelijk geleden of te lijden schade.  
 3. Verkoper is gerechtigd in het kader van verkoopprogramma’s minimumaantallen vast te stellen voor leveringen van zaken. Indien Koper een order plaatst voor een lager aantal en Verkoper zulks aanvaardt, is Verkoper gerechtigd nadere door haar in redelijkheid vast te stellen vergoedingen in rekening te brengen, waaronder portokosten.  
 4. Door de Verkoper op welke wijze dan ook getoonde of verstrekte modellen, monsters of tekeningen zijn met zorg samengesteld maar zijn slechts aanduidingen van de zaken. Wanneer Koper aantoont dat de afgeleverde zaken zodanig afwijken van de getoonde of verstrekte modellen, monsters of tekeningen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor de toekomst en voor zover dit in redelijkheid noodzakelijk is. 
   

III. Prijzen

 1. Door de Verkoper in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief BTW en binden de Verkoper niet. Kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, en alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ten aanzien van de zaken en het vervoer daarvan zijn voor rekening van Koper.
 2. Na totstandkoming van een overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer, maar niet beperkt tot: tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar toeleverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen of andere niet-voorziene omstandigheden, welke prijsverhogend werken.  
   

IV. Risico, aflevering en aflevertermijn

 1. De aflevering en risico-overgang van de zaken en de verpakking daarvan vindt plaats wanneer deze gereed zijn voor verzending. Indien schriftelijk een ander moment van aflevering is overeengekomen, geschiedt deze op grond van in het handelsverkeer gebruikelijke condities en zijn daarop de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel van toepassing.
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren in welk geval zodanige leveringen geacht zullen worden gedaan te zijn ingevolge afzonderlijke overeenkomsten. De Koper is verplicht de zaken op het moment van aflevering in ontvangst te nemen. Indien de Koper de zaken niet of niet tijdig afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. De Verkoper is alsdan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Koper op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten, bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voor komend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde. Een overeengekomen levertijd is slechts een indicatieve termijn.De Verkoper zal deze zoveel mogelijk in acht nemen. Bij overschrijding van de levertijd heeft de Koper geen recht op (schade)vergoeding ter zake. De Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij hij Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en de Verkoper na ontvangst daarvan niet binnen een door hem schriftelijk gestelde en redelijke termijn  alsnog levert. Indien geen levertijd is overeengekomen, zal Verkoper de  zaken leveren binnen een naar zijn oordeel redelijke termijn. 
   

V. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Verkoper behoudt zich, niettegenstaande de feitelijke aflevering, de eigendom voor van alle door haar krachtens enige overeenkomst aan de Koper afgeleverde en af te leveren zaken tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen de Verkoper uit welke hoofde dan ook van de Koper heeft te vorderen, rente en kosten daaronder begrepen.
 2. Indien het recht van het land van de bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Verkoper te zijn overeengekomen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze regeling betrekking heeft, het hierboven bepaalde in lid 1 blijft gelden.  
 3. Indien de Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper tekort schiet of de Verkoper goede grond heeft te vrezen, dat de Koper in zijn betalingsverplichtingen zal tekort schieten, is de Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden en de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde c.q. af te leveren zaken aan een derde te verkopen dan wel onder zich te nemen en daartoe de plaats waar deze zaken zich bevinden te betreden. In een dergelijk geval is de Koper aansprakelijk voor alle kosten die zulks met zich brengt. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten, bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan de derde.
 4. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is de Koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het moment dat de Koper op enigerlei wijze tekort schiet in zijn betalingsverplichtingen, voorlopig surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. De Koper is verplicht de in lid V.1. bedoelde zaken te verzekeren tegen gebruikelijke risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden. Uitkeringen terzake van schade en verlies van even bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken. Op eerste verzoek van de Verkoper daartoe zal de Koper alle rechten op de betrokkene verzekeraars in dit verband cederen aan de Verkoper.
 6. Indien en zolang de Verkoper eigenaar van de zaken is, zal de Koper de Verkoper onverwijld schriftelijke op de hoogte stellen wanneer de zaken althans een gedeelte daar van verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de zaken in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig gedeelte van) de zaken. 
   

VI. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde op de bank-of giro-rekening van de Verkoper. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan de Verkoper, geldt niet als een bevrijdende betaling.
 2. Alle aan de Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde vordering op Verkoper in mindering te brengen.
 3. Indien de Koper enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nader ingebrekestelling is vereist en is hij aan de Verkoper een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. De Koper is daarnaast een direct opeisbare vergoeding van 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150, verschuldigd, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten en betaling van het verschuldigde bedrag.
 4. Iedere betaling door de Koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
 5. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de Verkoper worden gebracht, bij gebreke waarvan de Koper wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
 6. De Koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de Koper binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voor legt aan de volgens artikel XII bevoegde rechter. Indien de Verkoper de zaken vervaardigd of het doet vervaardigen in specifieke opdracht van de Koper op basis van een ontwerp, dat niet van de Verkoper afkomstig is, vrijwaart de Koper de Verkoper ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de zaken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
   

VII Intellectueel eigendom  

1. De Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de zaken, bijvoorbeeld door de zaken te kopiëren, te bewerken of na te maken.
 

VIII. Reclame, garantie en ontbinding

 1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de Koper met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of deugdelijkheid van de  afgeleverde Zaken. De afgeleverde zaken gelden slechts als niet deugdelijk indien de Koper aantoont dat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, die ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst voor die zaken gelden, en niet beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of niet geschikt zijn voor het gebruik, dat door Koper voor of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd of dat uit de aard van de zaak onmiskenbaar blijkt.
 2. De Koper is verplicht de zaken onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat de Koper de zaken heeft ontvangen. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Koper de zaken heeft ontvangen aan de Verkoper worden gemeld. De Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van de zaken waarvan door de Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben. Het staat de Koper niet vrij de zaken te retourneren voordat de Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor de Koper en de zaken blijven voor zijn risico. De Koper kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van de zaken doen gelden jegens de Verkoper zolang de Koper enige verplichting voortvloeiende uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) niet is nagekomen.
 3. Indien tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van de Verkoper genoegzaam is aangetoond dat de zaken gebreken vertonen, zal de Verkoper de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken zaken, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, hetzij de overeenkomst terzake van de niet deugdelijk gebleken zaken geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde keuzemogelijkheden zal de Verkoper terzake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten en zal de Verkoper tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.  Indien de Verkoper zaken aan de Koper aflevert, welke de Verkoper van haar toeleveranciers heeft verkregen, is de Verkoper nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de Koper gehouden dan waarop de Verkoper ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 4. Enige overeenkomst tussen Verkoper en Koper kan, onverminderd het bepaalde in VI.1 en VI.3, slechts worden ontbonden op grond van een tekortkoming door enige partij, welke tekortkoming zodanig ernstig is dat van de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen instandhouding van de overeenkomst kan worden verwacht. Met betrekking tot reeds verrichte betalingen van geldsommen ontstaat door ontbinding geen verbintenis tot ongedaanmaking. 
   

IX. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid op grond van dit artikellid voor directe door de Koper geleden schade alsmede iedere aansprakelijkheid voor door de Koper geleden indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, is uitgesloten.
 2. Indien de Verkoper niettegenstaande casu quo op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag gelijk  aan de factuurwaarde exclusief BTW van de betreffende zaken.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel of indien de beperkingen in strijd zijn met dwingend recht, waaronder de productaansprakelijkheid.
 4. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan de Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door de Verkoper aan de Koper worden tegengeworpen. 
   

X. Overmacht

 1. Ingeval van overmacht heeft de Verkoper het recht de levering van de zaken op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Koper heeft in dat geval geen recht op (schade)vergoeding ter zake.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd, onder meer in geval van: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van de Verkoper of van degene van wie de Verkoper de te leveren zaken of grondstoffen daarvoor betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften of besluiten welke de productie, de aflevering het vervoer of de lossing van de zaken beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmeringen van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen en faillissement van toeleveranciers of een beroep door deze op eigen overmacht dan wel een andere van buiten komende oorzaak, waarop de Verkoper geen invloed kan uitoefenen.
 3. De Verkoper zal de Koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij meedelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen. Ontbinding ingeval van verzuim als onder artikel 6 bedoeld, alsmede indien de Koper een verplichting uit enige met de Verkoper gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, de Koper zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangeraagd, de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, over gaat tot liquidatie alsmede wanneer op zijn vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de Verkoper gerechtigd elke overeenkomst met de Koper terstond schriftelijk te ontbinden, onverminderd de rechten die de Verkoper aan deze voorwaarden, overeenkomst of wet jegens de Koper ontlenen kan, het recht op (volledige) schadevergoeding daaronder begrepen. 
   

 XI Zekerheidstelling  

1. Indien de Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper tekort schiet of de Verkoper goede grond heeft te vrezen, dat de Koper in zijn betalingsverplichtingen zal tekort schieten, is de Koper verplicht om, op eerste daartoe strekkend verzoek van de Verkoper, genoegzame zekerheid te verstrekken terzake de vordering, die de Verkoper of de Koper heeft door middel van een onherroepelijke bankgarantie dan wel door middel van het verlenen van een daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid. Zolang de Koper daaraan niet zal hebben voldaan, is de Verkoper gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten. 
 

XII. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Terzake alle geschillen verband houdende met aanbiedingen van, leveringen door en overeenkomsten met de Verkoper, is bij uitsluiting de competente rechter te Haarlem bevoegd, tenzij de Verkoper de naar algemene